หลักการทำงาน หาเงิน ใช้เงินและใช้ชีวิตอย่าลืมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
     หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งแนะแนวทางการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง นับเนื่องมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 1 ขวบปีพอดี วิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศก็ยังคงอยู่ สมควรที่พวกเราได้ทบทวนพระราชกระแสกันอีกสักครั้ง เพื่อให้พวกเราได้ “ใจดี สู้เสือ” กันต่อไป เพื่อนำให้ตัวเราและชาติบ้านเมืองได้ผ่านมรสุมร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ด้วยสติที่มั่นคง ปัญญาที่เฉียบแหลม และด้วยความรู้ ความเข้าใจ อย่างลึกซึ้ง เพื่อปรับวิถีชีวิตของพวกเราชาวไทยให้ยึดมั่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างและยึดมั่นวิถีชีวิตไทย อันนำมาสู่พวกเราชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่อไปชั่วกาลนาน

ความหมาย : เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้

 - เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้า
และบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ
 - เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่าง
ประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ
 ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด
 - หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการดำรง

    หลักการพึ่งตนเอง อาจจะแยกแยะโดยยึดหลักสำคัญอยู่ 5 ประการ คือ

ด้านจิตใจ ทำตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี สร้างสรรให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร      ประณีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง เป็นอิสระ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน
ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้งดีและไม่ดี??งต้องแยแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและ เลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง
ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นสำคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
อ่านแบบเต็มที่นี่
http://www.chaiwbi.com/0drem/web_children/c495000/495403/Make/001.html

หลังจากที่ในหลวงของเรา ท่านได้พระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เราคนไทย แรกๆผมก็เข้าใจว่าทำให้ตัวเองพอเพียง มีน้อยกินน้อย มีมากกินน้อย ประหยัดอดออม ไม่โอเวอร์ ใช้เงินตามกำลัง ได้กำไรก็แบบพอเพียงอย่าไปเอาเยอะ

ประมาณว่ารู้จักพอ ไม่โลภ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลย สมมุติว่าผมทำงานก็พยายามหาให้พอกับที่ตัวเองใช้จ่าย และอย่าใช้จ่ายเกินกำลัง เพราะจะทำให้เราเป็นหนี้ มันเป็นทุกข์ผมที่ตามมาจะทำให้เราไม่มีความสุข

เพราะจุดมุ่งหมายคือเมื่อเราใช้ความเป็นอยู่แบบพอเพียงเราจะไม่สร้างภาระหรือหนี้เกินตัวเมื่อเราไม่มีหนี้เราจะอยู่ได้โดยไม่กังวล และเมื่อไม่กังวลเราจะมีความสุข แบบนี้นี่เอง ความหมายหรือสิ่งที่ท่านหวังคือต้องการให้คนไทยมีความสุขนั่นเอง ซาบซึ้งครับ

คนที่ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข ก็เปรียบป็นพ่อแม่เรา ท่านอยากให้ลูกมีความสุข อยากให้สำเร็จในหน้าที่การงาน ในครอบครัว แต่เป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้ลูกมีความสุขทุกคน

ถ้าเป็นหนังไทยบ้านเรา รักคนจนหรือรวยไม่สำคัญขอให้มีความสุข แต่กระแสวัตถุนิยมนี่เองทำให้เราอยู่ไม่ได้ อย่าไปโทษใครเลยครับ ถ้าเรารู้จักคำว่าพอเพียง แบบลึกซึ้งแล้วหละก็เราจะความสุขได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม

บางครั้งเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าทุกคนช่วยกัน ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนก็จะมีความสุขได้นั่นเอง คนที่รวยกว่าก็รู้จักแบ่งปัน ไม่อวดร่ำอวดรวย คนที่จนกว่าก็ไม่อิจฉา ไม่โอเวอร์รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข

เรื่องแบบนี้เลือกได้ครับ เราเลือกที่จะพอเพียง เราเลือกที่จะมีความสุขตามอัตภาพ แม้อยู่ตามท้องไร่ท้องนาเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ได้ดูพืชที่ปลูกเจริญเติบโตก็มีความสุขได้ครับ

เราทำงานอะไรก็สุขได้ครับ ยึดเศรษฐกิจพอเพียง มีเงินเดือน 10000 ใช้ 8000 มันก็สุขแล้วครับมีแสนนึงใช้สามแสน เอ้านี่ทุกข์แล้ว เริ่มไม่พอเพียงแล้วครับ นี่ก็หลักง่านๆแต่ทำยากครับ ต้องพยายามนี่ถ้าเราเพียงพอกันทั้งประเทศ เงินเหลือสิครับ ก็เอาเงินไปฝาก ประเทศเราก็เข้มแข็งไม่ต้องไปก็หนี้เสียดอก ต่อไปก็เข้มแข็งทางเศรฐกิจ น่านส่งผลเลย

เห็นได้ว่าถ้าเราพอเพียงเรามีความสุข ในหลวงท่านมีก็จะความสุข ความสุขใดจะเท่าเห็นคนที่เรารักมีความสุขครับ เราาปลูกฝังเรื่องความพอเพียงให้อยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนนะครับ ที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ เริ่มใหม่ไม่ส่ยเกินไปที่จะทำสิ่งดีๆ จริงไหมครับพวกเรา

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

Subscribe

เรื่องที่คุณอ่นแล้ว, คลิกแสดงความคิดเห็น or รับข่าวสารทาง feed แล้วนำไปอ่านใน feed reader.

ความคิดเห็น

ผมจะยึดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักของการใช้ชีวิตครับ


ต้องการข้อมูลการผลิตแก๊สในอ่าวไทย และการนำเข้าแก๊สจากประเทสพม่าครับ


จำวนนแก๊สที่ขุดได้จากอ่าวไทย และแก๊สที่นำเข้าจากประเทศพม่า


อ่าไว้จะถามให้นะ


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ครับ

(required)

(required)